top of page

Persondata

Efter databeskyttelsesforordningen skal Liebhaveradvokaten orientere om vores behandling af
personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har:


Når Liebhaveradvokaten yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling til tider komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter og deres rådgivere, myndigheder og domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation. Det kan også være CPR-numre. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de pågældende sager.


Liebhaveradvokaten behandler de oplysninger, som vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningernes karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11. Med henvisning til hvidvaskloven indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.


Liebhaveradvokaten stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven. Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning. Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandør Webex i henhold til en databehandleraftale og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af det pågældende it-system. Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.


Liebhaveradvokaten opbevarer personoplysninger, så længe der er en retlig relevant interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en retlig relevant interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.


De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • Ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler

  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet

  • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning 

  • Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser 

  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne 

  • Ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden udenhindring 

 

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.


Advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj, Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm, CVR-nr. 29595259, er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for Liebhaveradvokatens almindelige rådgivning af vores klienter. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os på telefon 45 83 85 87 eller info@liebhaveradvokaten.dk.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
 
Klager over advokaters salær eller adfærd kan rettes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

bottom of page